Digital Marketing Branding Strategy Online Media Concept

افرادی که مدرک تحصیلی شان در آلمان به رسمیت شناخته شود,میتوانند با ویزای ۶ ماهه به آلمان سفر کنند.این اشخاص در این مدت ۶ ماه فرصت دارند به جستجوی کار بپردازند و در صورتیافتن شغل,نسبتبه دریافت اقامت اقدام کنند

Written by

hadiss