Concept of teamwork and partnership with a group of businessperson

کلیه افراد حقیقی  یا حقوقی که تمایل به حضور در بازار بین المللی آلمان را دارند,میتوانند بطور رسمی صاحب شرکت در آلمان گردند.از ویژگی های بارز شرکت آلمانی این می باشد که نیاز به سهامدار آلمانی نیست.متقاضی میتواند مالکیت تمام سهام شرکت را داشته باشد

Written by

hadiss